Site de la ville de La Chaux-de-Fonds
cliquer pour agrandir la photo
 
espace
GO!!!!!!! catalogue dossier lecteur-trice plan du site contact Imprimer 
Accueil
Horaires et infos pratiques
Espaces publics
eBooks
Archives imprimées et manuscrites
Archives d'associations
Archives personnelles
Bibliothèques, docu-
mentation spécialisées
Fonds neuchâtelois
Archives audiovisuelles (DAV)
Animations et expositions
Publications
Catalogues et bases de données
Ressources en ligne
Musique et sons en ligne
Sitothèque
Connaître la bibliothèque
 
Le site des
Bibliothèques des Jeunes
Fonds Centro de dokumentado kaj esploro pri la lingvo internacia (CDELI)
1. Celo
2. Statuto
3. Kolektoj
4. Duoblaĵoj
5. Aliro
6. Limigoj
7. Interlingvistiko
8. Deveno
9. Helplaboro
10. Bibliografio


Centre de documentation et d'étude
sur la langue internationale


Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI


  Retejo de la Asocio
  Amikoj de CDELI

Centro de dokumentado kaj esploro pri la lingvo internacia (CDELI) (La Chaux-de-Fonds)
1. Celo haut de la page

Traserĉi, konservi, valorigi kaj esplori verkojn en rilato kun internaciaj lingvoj. Proponi laborilojn kaj konilojn al esplorantoj el la tuta mondo kaj el ĉiuj interlingvaj komunumoj.

2. Statuto haut de la page

La statuta celo de CDELI estas esploro, konservo, ordigo kaj studo de libroj, broŝuroj, periodaĵoj kaj aliaj dokumentoj presitaj aŭ manskribitaj rilate al iu ajn internacia lingvo.

3. Kolektoj haut de la page

Verkoj katalogitaj (ĉirkaŭ 20'000 biobliografiaj unuoj, noticoj konsulteblaj per la papera sliparo aŭ per RERO). Temas libre kaj broŝure pri longo 180-metra, kaj pri longo 130-metra el 2500 malsamaj periodaĵoj. Inter tiuj ĉi revuoj kaj cirkuleroj, 1900 titoloj rilatas al Esperanto, 190 al Ido, 75 al Occidental, 60 al Volapük, 50 al Interlingua de IALA kaj por la resto al aliaj artefaritaj lingvoj. La arĥivaro nekatalogita etendiĝas je longo 140-metra. Ĝi konsulteblas nur en ĉeesto de la arĥivisto. 

4. Duoblaĵoj haut de la page

Brokanta servo pri duoblaĵoj el katalogitaj verkoj : libroj kaj periodaĵoj (longo 60-metra) faciligas interŝanĝojn kun aliaj bibliotekoj kaj ebligas al esplorantoj kaj kolektantoj riĉigon de la propraj kolektoj. Ĝi proponis 2183 titolojn de libroj kaj 1166 de periodaĵoj komence de la jaro 2011-a. 

5. Aliro haut de la page

La laborsalono de CDELI kaj ties ĝenerala papera sliparo alireblas nur laŭ rendevuo kun la arĥivisto. 

6. Limigoj haut de la page

Nur la CDELI-dokumentoj, kies signaturo komenciĝas per ESP-P estas elprunteblaj. Ĉiuj aliaj dokumentoj (libroj, broŝuroj, periodaĵoj kaj divers-specaj arĥivaĵoj) konsulteblas nur surloke. Konsulto aŭ reprodukto de korespondaĵoj kaj societaj arĥivaroj estas submetitaj al permes-ricevo.

7. Interlingvistiko haut de la page

Pri interlingvistiko indas mencii, ke en la CDELI-dokumentaroj la sekvaj artefaritaj lingvoj konsistas el kolektoj tre plenaj : Esperanto, Ido, Interlingua de IALA, Lingvoj de René de Saussure aŭ Antido (Esperantida, Novesperanto), Latino sine flexione aŭ Interlingua aŭ Latino viventi, Occidental aŭ Interlingue. La dokumentaro pri Volapük relative riĉas. Aliaj projektoj de artefaritaj lingvoj konsulteblas laŭ peto. 

8. Deveno haut de la page

CDELI rezultas el savado de interlingvististikaj arĥivaroj, kiun Claude Gacond plenumadas ekde sia studo de Esperanto en 1952. Observinte tiam stultan detruon de gravega libraro kaj de tre plena arĥivaro sekve al akcidenta morto de la posedanto, Claude Gacond komencis atentigi posedantojn de tiaj dokumentaroj pri la neceso ilin protekti kontraŭ simila detru-danĝero. Ĝuste tial fondiĝis CDELI en 1967 far Claude Gacond kaj Fernand Donzé, la tiama direktoro de la Biblioteko, kun la apogo de Svisa Esperanto-Societo, kiu donacis siajn libraron kaj arĥivaron. Ekde tiam multaj donacoj kaj heredigoj kompletigis kaj daŭre pliriĉigas la dokumentaron de CDELI. Laŭ ilia interlingvistika tendenco jen listo de la plej gravaj donacintoj, kiuj ofte estas konataj pro sia aktiveco. Por Esperanto : la ĝenevanoj Paul Bouvier, Henriette Ith, sekretariino de Pierre Bovet, kaj Hans Jakob, direktoro de Universala Esperanto-Asocio; la neŭŝatelanoj René kaj William Perrenoud, kaj la verkisto Claude Piron en Gland. Por Ido : Henry Jacob en Loughton (Britio), Clara Kreis-Schneeberger en Genève, Henri Meier en Esch-sur-Alzette (Luksemburgio) kaj Edouard Watterkote en Colmar (Francio). Por Occidental : Louis de Guesnet en Parizo, Alphonse Matejka en La Chaux-de-Fonds kaj Fred Lagnel en Corseau (VD). Por Interlingua de IALA : André Schild en Bazelo, aŭtoro de la lingvoprojekto Neolatino. Kaj apartenanta al ĉiuj interlingvistikaj tendencoj : Tazio Carlevaro. 

9. Helplaboro haut de la page

Claude Gacond ĉiam efektivigis sian aktivecon por CDELI sen ajna salajrado, ĉirkaŭata de efika helpantaro fidela, inter kiuj viglas lia edzino André Gacond. La kontribuo de la Biblioteko de la Urbo manifestiĝis per disponigo de la necesaj laborejoj kaj de teknika apogo alportata de bibliotekistoj. Nur ekde januaro 2002 bibliotekistino estis triontempe salajrata por la kataloga laboro per la RERO-sistemo. Kiam ŝi emeritiĝis en 2008, tiam kreiĝis Asocio de Amikoj de CDELI kun la celo daŭrigi ŝian salajradon, por ke ŝia laboro ne interrompiĝu.  La bonvolaj kunlaborantoj direktas sian strebadon al la ordigo de arĥivaroj, por ke ili iĝu pli facile konsulteblaj por la esplorantoj. 

10. Bibliografio haut de la page

Kunlaboreme kun Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno kaj Universala Esperanto-Asocio en Rotterdamo, ekde sia fondiĝo CDELI pretigas bibliografion de Esperanto kaj interlingvistiko laŭ la propraj kolektoj. Ĝi nune dediĉas sian strebadon al traserĉo de libroj, broŝuroj kaj periodaĵoj cele al kompletigo de la antaŭvidita bibliografio kaj al kontaktado de eldonejoj kun interlingvistika sekcio. Aparta dankemo direktiĝas al la eldonejoj kaj redakcioj regule havigantaj al CDELI specimenon de siaj publikaĵoj kaj al ĉiuj personoj donacantaj al CDELI siajn librojn kaj dokumentojn en internaciaj lingvoj. La verkoj jam posedataj de CDELI riĉigas la brokantan servon.

 
Salle de Musique, de la scène au studio...

Exposition de photo- graphies
Du 30 octobre 2015 au 30 avril 2016 

En savoir plus
Enquête photogra-
phique neuchâte-
loise 2013-2014

Publication de l'ouvrage "Ligne de fond" du photographe Yann Mingard 

En savoir plus
Inventaires en ligne de fonds d'archives
Notre fonds dans le Répertoire des fonds imprimés anciens de Suisse
Procédure de dépôt
ou de don d’archives
Recherche et information
 
 
 
 
 
  Dernière mise à jour : 10 février 2016 www.chaux-de-fonds.ch/bibliotheques